Как сделать электродвигатель 380 на 220 схема видео: Как правильно подсоединить трехфазный двигатель к 220

Содержание

 • چگونه می توان پیدا کرد که آیا دختر یک پسر دارد: 10 راه
 • Homemade Chebureks — 10 دستور العمل های غرب با عکس گام به گام
 • چرا ارکیده ها جوانه های غیر قابل قبول را خشک می کنند و گل های پاییز را خشک می کنند
 • اما آندروید را کاهش می دهد؟ 3-مرحله چگونه سرعت بالا بردن گوشی های هوشمند! ✅➊
 • دکمه صفحه چاپ در ویندوز 10 کار نمی کند — چه باید بکنید؟
 • جفت کردن دلفین ها حیوانات وحشی
 • چه چیزی را در بیمارستان مادر زایمان و بچه سال 2019 انجام دهید: لیست صحیح و هیچ چیز اضافی
 • 4 راه چگونه برای آپلود عکس ها در Instagram از یک کامپیوتر
 • چگونگی طبخ قطعات گوزن
 • چگونگی ساخت گونه ها در خانه: راه های قومی
 • چگونه برای رشد مو برای ماه — راهنمایی های مفید
 • ماسک خانگی برای حجم مو — چگونگی دادن حجم؟
 • گوش درد می کند — چه کاری باید در خانه، دلایل و داروهای محلی انجام دهید
 • چه روز تعطیلات بعد از فردا؟
 • بازنشستگان کامپیوتر به صورت رایگان — کامپیوتر برای مبتدیان
 • کاغذ
 • راهنمای نصب لینوکس گام به گام از درایو فلش
 • چگونه برای حذف آدامس از لباس در خانه، اگر او قبلا وارد شده است
 • کیمونو ژاپنی با دستان خود: الگوی، شرح شغل
 • چگونه می توان کارت های ویدئویی را در BIOS فعال یا تغییر داد؟
 • چگونه یک کیپ را برای یک نوزاد بچرخانید: مزایای یک سر به سر، با دست خود را دوخته شده است
 • چه کسی چنین نکرم را دوست دارد؟ موجودات عرفانی سفید، سحر و جادو سیاه
 • Dollhouse با دستان خود: 150 عکس از ایده ها و تولید کنندگان برای کودکان
 • خون پس از رابطه جنسی: این معنی چیست؟
Свежие записи

Как правильно подключить электродвигатель с 380 В на 220 В: схемы и описание

Способы и схемы подключения электродвигателя 380В к сети 220В с подробным описанием.

Для использования трехфазных асинхронных электродвигателей требуется трёхфазное питание, которое, присутствует далеко не у каждого в доме. Но если вы задаетесь вопросом, как подключить электродвигатель с 380 на 220 В, мы рассмотрим возможные варианты включения трехфазных электрических машин в домашних условиях.

Перед началом включения, обязательно проверяется величина напряжения, на которое рассчитан электродвигатель – если подключить разность потенциалов больше указанной, обмотки перегреются, если низкое, он не запустится.

Как правило, на асинхронных машинах указывается сразу два параметра, реже только один:

 • 660/380 В;
 • 380/220 В;
 • 220/127 В.

Номинал определяется совместно со схемой соединения обмоток – звезда или треугольник. В первом случае обмотки имеют общую точку, а фазные провода соединяются с остальными тремя выводами катушек.

Во втором, конец одной обмотки присоединяется к началу следующей таким образом, что образуется замкнутый контур.

Для треугольника используется меньшее напряжение, а для звезды большее из двух указанных.

Отличие в том, что трехфазные двигатели, соединенные звездой, будут иметь плавный пуск, а треугольник сможет выдать большую мощность.

Физически подключение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть не принесет никакого результата – вращение вала так и не произойдет. Причина этого в отсутствии переменного электрического поля, обеспечивающего попеременное воздействие на ротор. Поэтому проблему можно решить, обеспечив смещение электрического напряжения и тока в фазных обмотках. Чтобы получить желаемый результат от одной фазы, можно дополнительно включить в цепь конденсатор, который обеспечит отставание напряжения до -90º.

Однако полноценного смещения напряжения в обмотках статора добиться не получится. Хоть на электродвигатель подается и номинальное напряжение, КПД составит всего 30 – 50%, что будет определяться схемой соединения обмоток асинхронного электродвигателя.

Не включайте электродвигатель без нагрузки. Так как он не предназначен для такого режима, электрическая машина быстро выйдет со строя. Минимизируйте холостой ход насколько это возможно.

Способы и схемы подключения трёхфазных электродвигателей

В зависимости от типа используемой нагрузки для электродвигателя, его конструктивных особенностей и характеристик, желаемого результата могут использоваться различные схемы подключения. Чаще всего, чтобы подключить трехфазный агрегат в качестве бытовой однофазной нагрузки используются конденсаторы, но их количество и способ введения в работу зависят от многих параметров. Поэтому далее мы рассмотрим различные варианты схем подключения электродвигателей.

Подключение без конденсаторов

Чтобы подключить асинхронный электродвигатель к сети 220В вовсе не обязательно использовать емкостной элемент. Благодаря развитию полупроводниковых ключей и схем с их использованием вы можете избежать ненужных потерь мощности. Для этого применяется транзисторный или динисторный ключ.

Схема бесконденсаторного пуска треугольник

Приведенная выше схема предназначена для пуска электродвигателей с малыми оборотами до 1500 об/мин и относительно небольшой мощностью.

Работа схемы производится следующим образом:

При подаче напряжения на ввод провода подключаются к двум точкам мотора;
напряжение на третью точку треугольника подается через времязадающую R-C цепочку;
магазин сопротивлений R1 и R2 регулирует интервал сдвига за счет перемещения бегунка;
после насыщения конденсатора в цепочке динистор VS1 пропускает сигнал на открытие симистора VS2.
Если же подключение электрического агрегата предусматривает большую пусковую нагрузку и требует работы на высоких оборотах – до 3000об/мин, то необходимо применять аналогичную схему электронного ключа с двумя симисторами и отдельными времязадающими элементами для каждого из них. Но обмотки электрической машины будут подключаться по схеме разомкнутой звезды. Работа схемы аналогична предыдущей

Схема бесконденсаторного пуска звезда.

Подключение с конденсаторами

Использование емкостных элементов, чтобы подключить электродвигатель, является наиболее распространенным способом. Для этого используются два конденсатора, один из которых пусковой, а второй рабочий. Пусковой вводится кратковременно, дополнительная емкость позволяет увеличить сдвиг напряжения в соответствующей обмотке и создать большее усилие

Схема включения с конденсаторами

Как видите из рисунка выше, на электродвигатель подается однофазное напряжение между точками L и N. Асинхронный двигатель АД подключается к ним двумя обмотками, а к третей та же фаза подключается через контакты кнопочного переключателя SA1 и SA2, коммутирующие параллельно включенные конденсаторы C1 и C2.

Включение асинхронного электродвигателя происходит по такому принципу:

Нажатием кнопки Пуск приводятся в движение две пары контактов — SA1 и SA2, после чего в обмотках начинает протекать электроток;
После отпускания кнопки контакт SA2 остается замкнутым, подавая фазу со смещением через конденсатор C1, а SA1 размыкается, выводя из цепи пусковой конденсатор C2;
Пусковые характеристики возвращаются к номинальным и двигатель работает в штатном режиме.
Но при таком подключении асинхронного двигателя в сеть 220В будет обеспечиваться вращение ротора лишь в одну сторону. Поэтому для выполнения реверсивных движений понадобится полностью перебирать точки подключения или использовать другой способ.

Подключение с реверсом

Для некоторых технологических операций требуется осуществлять прямое и обратное вращение вала электродвигателя, поэтому подключение должно менять последовательность чередования напряжения на обмотках. Разумеется, что вручную выполнять подобные операции нецелесообразно, особенно, когда смена направления производится по нескольку раз в час.

Поэтому осуществление реверса электродвигателя, гораздо эффективнее сделать через коммутатор с двумя парами контактов, имеющих противоположную логику. Это может быть тумблер или поворотный переключатель, включаемый в схему вместо обычной кнопки:

Включение трехфазного двигателя с реверсом

Как видите на рисунке, принцип подключения ничем не отличается от рассмотренной схемы с конденсатором с той лишь разницей, что переключатель SA имеет два устойчивых положения. В одном случае он подает напряжение на конденсаторы с фазы, во втором с нулевого проводника. Поэтому чередование обмоток меняется на противоположное простым переключением тумблера.

Используя пускатель

Если в работе электродвигатель создает большую пусковую и рабочую нагрузку, то лучше подключить его через магнитный пускатель или контактор. Который обеспечит надежную коммутацию и последующую защиту электрической машины от аварийных ситуаций.

Схема включения через магнитный пускатель

Как видите на схеме, включение осуществляется за счет нажатия кнопки Пуск, которая замыкает цепь управления катушкой пускателя и подает напряжение на пусковой конденсатор Спуск. При протекании тока по катушке пускателя К1 происходит замыкание ее контактов К1.1 и К1.2. Первые предназначены для замыкания питающей линии электродвигателя. Вторые шунтируют кнопку Пуск, которая возвращается в отключенное состояние и размыкает цепь питания пускового конденсатора.

Как подбирать конденсаторы?

Если вы собрались подключить электродвигатель, то выбор конденсатора осуществляется по таким принципам:

 • Номинальное напряжение выбирается из соотношения 1,15 от подаваемого на мотор. Если брат больше, это увеличит стоимость установки и ее габариты. Если емкость рассчитать впритык, конденсатор перегреется и перегорит.
 • Тип конденсатора – наиболее распространенные модели – бумажные, но они обладают большими габаритами. Поэтому выгоднее приобретать полипропиленовые. От электролитических лучше отказаться.
 • Чтобы выбрать емкость пускового и рабочего конденсатора, необходимо воспользоваться таблицей соответствия по мощности электродвигателя:

Таблица: определение емкости конденсаторов

Мощность трехфазного электродвигателя, кВт 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2
Минимальная емкость конденсатора Ср , мкф 40 60 80 100 150 230
Емкость пускового конденсатора (Сп), мкф 80 120 160 200 250 300

Если нужной вам мощности в таблице нет, можно воспользоваться расчетными формулами:

Сраб = (2800*I)/U — для включения трехфазного двигателя звездой

Cраб = (4800*I)/U — для включения трехфазного двигателя треугольником

где I – величина ток, протекающего через обмотки электродвигателя, а U – напряжение сети. Чтобы узнать емкость пускового конденсатора для подключения трехфазного агрегата, необходимо полученную величину рабочего умножить на два.

Подключить двигатель 380 на 220

Существует множество разновидностей электрических двигателей, но у всех основной характеристикой считается напряжение сети, от которой они работают и их мощность. Предлагаем рассмотреть, как подключить электродвигатель с 380 на 220 В способом звезда треугольник.

Существует несколько типов подсоединения электродвигателя с 380 на 220:

 1. Звезда-треугольник;
 2. При помощи конденсаторов.

Каждый из способов имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Схема звезда треугольник

Во многих отечественных электрических двигателях уже собрана схема звезда, нужно только реализовать треугольник. По сути, Вам необходимо произвести подключение трех фаз и собрать звезду из оставшихся шести концов обмотки. Для лучшего понимания ниже просмотрите чертеж звезды и треугольника электродвигателя. Здесь концы нумеруются с левой стороны на правую, номера 6, 4 и 5 присоединяются три фазы, как на схеме:

Фото — Звезда и треугольник электродвигателя

В соединении звезда с тремя выводами или как его еще называют звезда треугольник, самым главным достоинством является то, что вырабатывается максимальная мощность электрического двигателя. Но вместе с тем, это соединение довольно редко используется на производстве, гораздо чаще его можно встретить у мастеров-любителей. Главным образом это потому, что схема очень сложная, и на мощных предприятиях просто нет смысла организовывать такое трудоемкое соединение.

Фото — подключение звезда

Для того чтобы схема работала, Вам понадобится три пускателя. Схема изображена на чертеже ниже.

Фото — схема подключения звезда треугольник

К первому пускателю, который обозначен К1, с одной стороны подключается электрический ток, а к другому присоединяется обмотка статора. Свободные концы статора присоединяются к пускателям К2 и К3. После этого обмотки с пускателя К2 также подсоединяются к остальным фазам, для образования треугольника. Когда в фазу включается пускатель К3, то остальные концы немного укорачиваются и у Вас получается схема звезда.

Заметьте, что третий и второй пускатели на магнитах нельзя включать одновременно. Это может привести к короткому замыканию и аварийному отключению автомата электродвигателя. Для того, чтобы этого избежать, реализовывается своеобразная электроблокировка. Принцип её работы прост – когда включается один пускатель, то выключается другой, т.е. блокировка размыкает цепь его контактов.

Принцип работы схемы относительно прост. Когда в сеть включается первый пускатель, обозначенный К1, реле времени электродвигателя включает также третий пускатель К3. После двигатель заводится по схеме звезда и начинает работу с большей мощностью, чем обычно. Спустя определенный временной отрезок, реле времени отключает контакты третьего пускателя и включает в сеть второй. Теперь двигатель работает по схеме треугольника, немного снижая мощность. Когда нужно отключить питание, включается цепь первый пускатель, во время очередного цикла схема повторяется.

Нужно отметить, что мы не рекомендуем реализовывать такое соединение без определенного опыта и навыков. В любом случае при самостоятельной работе лучше проконсультироваться с профессионалами.

Видео: двигатель 380 в 220

Как еще можно подключить электродвигатель

Помимо соединения звезда-треугольник, также есть еще несколько вариантов, которые применяются более часто:

 1. Многие электрики советуют поставить конденсатор. Конечно, это самое простое решение, но в тоже время Вы сразу получите резкое снижение мощности электродвигателя. Для её реализации понадобится только исправный конденсатор. Нужно два контакта конденсатора подключить к нулю и третьему выходу электродвигателя. В итоге получится маломощный агрегат до 1,5 Вт. Но если Ваш электродвигатель производит большую мощность, то нужно в схему ввести еще пусковой конденсатор. Но в тоже время, если у Вас однофазное подключение, то конденсатор просто компенсирует отсутствие третьего выхода; Фото — схема подключения двигателя с конденсаторами
 2. Если у Вас асинхронный электродвигатель, то можно легко его подключить в звезду либо треугольник по желанию с 380 на 220 В. В таких двигателях установлено три обмотки, которые соединены между собой в звезду или треугольник, для изменения напряжения нужно просто поменять выводы, которые идут на вершины соединений;
 3. Очень важно внимательно читать инструкция к двигателю, его сертификат и паспорт. У многих импортных моделей возможна только монтажная схема соединения треугольник к нашему напряжению 220 В. Если Вы проигнорируете это правило и включите их в сеть 220 при помощи соединения звезда, то моторы просто сгорят под высокой нагрузкой. Также нельзя подключать к домашней сети двигатель, у которого мощность более трех киловатт, иначе начнутся короткие замыкания или даже сгорит автомат УЗО.

Дополняя пункт про конденсаторы, нужно отметить, что подбирать эту комплектующую необходимо исходя из минимально допустимой емкости, постепенно пробными методами увеличивая её до оптимальной, необходимой двигателю. Если электродвигатель очень долго стоит без нагрузки, то он может просто сгореть при подключении к сети. Также помните, что даже после того, как Вы выключили из сети электродвигатели, конденсаторы хранят напряжение на своих контактах.

Ни в коем случае не трогайте их, а желательно оградите специальным изолирующим слоем, который поможет избежать несчастных случаев. Также перед работой с ними нужно делать разрядку.

Широко применяемые на производствах электродвигатели асинхронные соединяют «треугольником» или «звездой». Первый тип в основном используют для моторов продолжительного пуска и работы. Совместное подключение применяют для пуска высокомощных электродвигателей. Подключение «звезда» используют в начале пуска, переходя затем на «треугольник». Применяется также схема подключения трехфазного электродвигателя на 220 вольт.

Разновидностей моторов много, но для всех, главной характеристикой является напряжение, подаваемое на механизмы, и мощность самих двигателей.

При подключении к 220в на мотор действуют высокие пусковые токи, снижающие его срок эксплуатации. В промышленности редко используют соединение треугольником Мощные электродвигатели подключают «звездой».

Для перехода со схемы подключения электродвигателя 380 на 220 есть несколько вариантов, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками.

Переподключение с 380 вольт на 220

Очень важно понимать, как подключается трехфазный электродвигатель к сети 220в. Чтобы трехфазный двигатель подключить к 220в, заметим, что у него есть шесть выводов, что соответствует трем обмоткам. При помощи тестера провода прозванивают, чтобы найти катушки. Их концы соединяем по два – получается соединение «треугольник» (и три конца).

Для начала, два конца сетевого провода (220 в) подключаем к любым двум концам нашего «треугольника». Оставшийся конец (оставшаяся пара скрученных проводов катушки) подсоединяется к концу конденсатора, а оставшийся провод конденсатора также соединяется с одним из концов сетевого провода и катушек.

От того, выберем мы один или другой, будет зависеть в какую сторону начнет вращаться двигатель. Проделав все указанные действия, запускаем двигатель, подав на него 220 в.

Электромотор должен заработать. Если этого не произошло, или он не вышел на требуемую мощность, необходимо вернуться на первый этап, чтобы поменять местами провода, т.е. переподключить обмотки.

Если при включении, мотор гудит, но не крутиться, требуется дополнительно установить (через кнопку) конденсатор. Он будет в момент пуска давать двигателю толчок, заставляя крутиться.

Видео: Как подключить электродвигатель с 380 на 220

Прозванивание, т.е. измерение сопротивления, проводится тестером. Если такой отсутствует, воспользоваться можно батарейкой и обычной лампой для фонарика: в цепь, последовательно с лампой, подсоединяют определяемые провода. Если концы одной обмотки найдены – лампа загорается.

Труднее гораздо найти определить начало и концы обмоток. Без вольтметра со стрелкой не обойтись.

Подсоединить потребуется к обмотке батарейку, а к другой — вольтметр.

Разрывая контакт провода с батарейкой, наблюдают, отклоняется ли стрелка и в какую сторону. Те же действия проводят с оставшимися обмотками, изменяя, если нужно, полярность. Добиваются чтобы отклонялась стрелка в ту же сторону, что при первом измерении.

Схема звезда-треугольник

В отечественных моторах часто «звезда» собрана уже, а треугольник требуется реализовать, т.е. подключить три фазы, а из оставшихся шести концов обмотки собрать звезду. Ниже дан чертеж, чтобы разобраться было легче.

Главным плюсом соединения трехфазной цепи звездой считают то, что мотор вырабатывает наибольшую мощность.

Тем не менее, подобное соединение «любят» любители, но не часто применяют на производствах, поскольку схема подключения сложная.

Чтобы она работала необходимо три пускателя:

К первому из них –К1 с одной стороны подключается обмотка статора, с другой – ток. Оставшиеся концы статора соединяют с пускателями К2 и К3, а затем для получения «треугольника» к фазам подключаются и обмотка с К2.

Подключив в фазу К3, незначительно укорачивают оставшиеся концы для получения схемы «звезда».

Важно: недопустимо одновременно включать К3 и К2, чтобы не произошло короткое замыкание, которое может приводить к отключению автомата мотора электрического. Во избежание этого, применяют электроблокировку. Работает это так: при включении одного из пускателей, другой отключается, т.е. его контакты размыкаются.

Как работает схема

При включении К1 с помощью реле времени включается К3. Мотор трехфазный, включенный по схеме «звезда» работает с большей мощностью, чем обычно. После некоторого времени, размыкаются контакты реле К3, но запускается К2. Теперь схема работы мотора — «треугольник», а мощность его становится меньше.

Когда требуется отключение питания, запускается К1. Схема повторяется при последующих циклах.

Очень сложное соединение требует навыков и не рекомендуется к реализации новичками.

Другие подключения электродвигателя

Схем несколько:

 1. Более часто, чем вариант описанный, применяется схема с конденсатором, который поможет значительно уменьшить мощность. Одни из контактов рабочего конденсатора подключается к нулю, второй – к третьему выходу мотора электрического. В результате имеем агрегат малой мощности (1,5 Вт). При большой мощности двигателя, в схему потребуется внесение пускового конденсатора. При однофазном подключении он просто компенсирует третий выход.
 2. Асинхронный мотор несложно соединить звездой или треугольником при переходе с 380в на 220. У таких моторов обмоток три. Чтобы изменить напряжение, необходимо выходы, идущие к вершинам соединений, поменять местами.
 3. При подключении электромоторов, важно тщательно изучить паспорта, сертификаты и инструкции, потому что в импортных моделях встречается часто «треугольник», адаптированный под наши 220В. Такие моторы при игнорировании этого и включении «звездой, просто сгорают. Если мощность более 3 кВт, к бытовой сети мотор нельзя. Чревато это коротким замыканием и даже выход из строя автомата УЗО.

Рекомендуем:

Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть

Ротор, подключенного к трехфазной цепи трехфазного двигателя, вращается благодаря магнитному полю, создаваемом током, идущим в разное время по разным обмоткам. Но, при подключении такого двигателя к цепи однофазной, не возникает вращающий момент, который мог бы вращать ротор. Наиболее простым способом подключения двигателей трехфазных к однофазной цепи является подсоединение его третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.

Включенные в однофазную сеть такой мотор имеет такую же частоту вращения, как при работе от трехфазной сети. Но о мощности нельзя сказать этого: ее потери значительны и зависят они от емкости конденсатора фазосдвигающего, условия работы мотора, выбранной схемы подключения. Потери на ориентировочно достигают 30-50%.

Цепи могут быть двух — , трех-, шестифазными, но наиболее применяемыми являются трехфазные. Под трехфазной цепью понимают совокупность цепей электрических с одинаковой частотой синусоидальной ЭДС, которые отличаются по фазе, но создаются общим источником энергии.

Если нагрузка в фазах одинакова, цепь является симметричной. У трехфазных несимметричных цепей – она разная. Полная мощность складывается из активной мощности трехфазной цепи и реактивной.

Хотя большинство двигателей справляется с работой от однофазной сети, но хорошо работать могут не все. Лучше других в этом смысле двигатели асинхронные, которые рассчитаны на напряжение 380/220 В (первое — для звезды, второе – треугольника).

Это рабочее напряжение всегда указывают в паспорте и на прикрепленной к двигателю табличке. Также там указана схема подключения и варианты ее изменения.

Если присутствует «А», это свидетельствует о том, что использоваться может как схема «треугольник», так и «звезда». «Б» сообщает о том, что подключены обмотки «звездой» и не могут быть соединены по – другому.

Получится в результате должно: при разрыве контактов обмотки с батареей, электрический потенциал той же полярности (т.е. отклонение стрелки происходит в ту же сторону) должен появляться на двух оставшихся обмотках. Выводы начала (А1, В1, С1) и конца (А2, В2, С2) помечают и подсоединяют по схеме.

Использование магнитного пускателя

Применение схемы подключения электродвигателя 380 через пускатель хорошо тем, что пуск производить можно дистанционно. Преимущество пускателя перед рубильником (или другим устройством) в том, что пускатель можно разместить в шкафу, а в рабочую зону вынести элементы управления, напряжение и токи при этом минимальны, следовательно, провода подойдут меньшего сечения.

Помимо этого, подключение с использованием пускателя обеспечивает безопасность в случае, если «пропадает» напряжение, поскольку при этом происходит размыкание силовых контактов, когда же напряжение вновь появится, пускатель без нажатия пусковой кнопки его не подаст на оборудование.

Схема подключения пускателя асинхронного двигателя электрического 380в:

На контактах 1,2,3 и пусковой кнопке 1 (разомкнутой) напряжение присутствует в начальный момент. Затем оно подается через замкнутые контакты этой кнопки (при нажатии на «Пуск») на контакты пускателя К2 катушки, замыкая ее. Катушкой создается магнитное поле, сердечник притягивается, контакты пускателя замыкаются, приводя в движение мотор.

Одновременно с этим происходит замыкание контакта NO, с которого подается фаза на катушку через кнопку «Стоп». Получается, что, когда отпускают кнопку «Пуск», цепь катушки остается замкнутой, как и силовые контакты.

Нажав «Стоп», цепь разрывают, возвращая размыкая силовые контакты. С питающих двигатель проводников и NO исчезает напряжение.

Видео: Подключение асинхронного двигателя. Определение типа двигателя.

Бывает, что в руки попадает трехфазный электродвигатель. Именно из таких двигателей изготавливают самодельные циркулярные пилы, наждачные станки и разного рода измельчители. В общем, хороший хозяин знает, что можно с ним сделать. Но вот беда, трехфазная сеть в частных домах встречается очень редко, а провести ее не всегда бывает возможным. Но есть несколько способов подключить такой мотор к сети 220в.

Следует понимать, что мощность двигателя при таком подключении, как бы вы ни старались — заметно упадет. Так, подключение «треугольником» использует только 70% мощности двигателя, а «звездой» и того меньше — всего 50%.

В связи с этим двигатель желательно иметь помощнее.

Итак, в любой схеме подключения используются конденсаторы. По сути, они выполняют роль третьей фазы. Благодаря ему, фаза к которой подключен один вывод конденсатора, сдвигается ровно настолько, сколько необходимо для имитации третьей фазы. Притом что для работы двигателя используется одна емкость (рабочая), а для запуска, еще одна (пусковая) в параллель с рабочей. Хотя не всегда это необходимо.

Например, для газонокосилки с ножом в виде заточенного полотна, достаточно будет агрегата 1 кВт и конденсаторов только рабочих, без надобности емкостей для запуска. Обусловлено это тем, что двигатель при запуске работает на холостом ходу и ему хватает энергии раскрутить вал.

Если взять циркулярную пилу, вытяжку или другое устройство, которое дает первоначальную нагрузку на вал, то тут без дополнительных банок конденсаторов для запуска не обойтись. Кто-то может сказать: «а почему не подсоединить максимум емкости, чтобы мало не было?» Но не все так просто. При таком подключении мотор будет сильно перегреваться и может выйти из строя. Не стоит рисковать оборудованием.

Рассмотрим сначала как подключается трехфазный двигатель в сеть 380в.

Трехфазные двигатели бывают, как с тремя выводами — для подключения только на «звезду», так и с шестью соединениями, с возможностью выбора схемы ― звезда или треугольник. Классическую схему можно видеть на рисунке. Здесь на рисунке слева изображено подключение звездой. На фото справа, показано как это выглядит на реальном брне мотора.

Видно, что для этого необходимо установить специальные перемычки на нужные вывода. Эти перемычки идут в комплекте с двигателем. В случае когда имеется только 3 вывода, то соединение в звезду уже сделано внутри корпуса мотора. В таком случае изменить схему соединения обмоток попросту невозможно.

Некоторые говорят, что так делали для того, чтобы рабочие не воровали агрегаты по домам для своих нужд. Как бы там ни было, такие варианты двигателей, можно с успехом использовать для гаражных целей, но мощность их будет заметно ниже, чем соединенных треугольником.

Схема подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220в соединенного звездой.

Как видно, напряжение 220в распределяется на две последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380в в сети 220в можно достичь, только используя соединение в треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность. Схема подключения такого электродвигателя изображено на рисунке 1.

На рис.2, изображено брно с клеммой на 6 выводов для возможности подключения треугольником. На три получившихся вывода, подается: фаза, ноль и один вывод конденсатора. От того, куда будет подключен второй вывод конденсатора ― фаза или ноль, зависит направление вращения электродвигателя.

На фото: электродвигатель только с рабочими конденсаторами без емкостей для запуска.

Если на вал будет начальная нагрузка, необходимо использовать конденсаторы для запуска. Они соединяются в параллель с рабочими, используя кнопку или переключатель на момент включения. Как только двигатель наберет максимальные обороты, емкости для запуска должны быть отключены от рабочих. Если это кнопка, просто отпускаем ее, а если выключатель, то отключаем. Дальше двигатель использует только рабочие конденсаторы. Такое соединение изображено на фото.

Как подобрать конденсаторы для трехфазного двигателя, используя его в сети 220в.

Первое, что нужно знать ― конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Лучше всего использовать емкости марки ― МБГО. Их с успехом использовали в СССР и в наше время. Они прекрасно выдерживают напряжение, скачки тока и разрушающее воздействие окружающей среды.

Также они имеют проушины для крепления, помогающие без проблем расположить их в любой точке корпуса аппарата. К сожалению, достать их сейчас проблематично, но существует множество других современных конденсаторов ничем не хуже первых. Главное, чтобы, как уже говорилось выше, рабочее напряжение их не было меньше 400в.

Расчет конденсаторов. Емкость рабочего конденсатора.

Чтобы не обращаться к длинным формулам и мучить свой мозг, есть простой способ расчета конденсатора для двигателя на 380в. На каждые 100 Вт (0,1 кВт) берется — 7 мкФ. Например, если двигатель 1 кВт, то рассчитываем так: 7 * 10 = 70 мкФ. Такую емкость в одной банке найти крайне трудно, да и дорого. Поэтому чаще всего емкости соединяют в параллель, набирая нужную емкость.

Емкость пускового конденсатора.

Это значение берется из расчета в 2-3 раза больше, чем емкость рабочего конденсатора. Следует учитывать, что эта емкость берется в сумме с рабочей, то есть для двигателя 1 кВт рабочая равна 70 мкФ, умножаем ее на 2 или 3, и получаем необходимое значение. Это 70-140 мкФ дополнительной емкости — пусковой. В момент включения она соединяется с рабочей и в сумме получается — 140-210 мкФ.

Особенности подбора конденсаторов.

Конденсаторы как рабочие, так и пусковые можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

Кроме указанного выше типа конденсатора — МБГО, можно использовать тип — МБГЧ, МБГП, КГБ и тому подобные.

Реверс.

Иногда возникает необходимость менять направление вращения электродвигателя. Такая возможность есть и у двигателей на 380в, используемых в однофазной сети. Для этого нужно сделать так, чтобы конец конденсатора, подключенный к отдельной обмотке, оставался неразрывным, а другой мог перебрасываться с одной обмотки, где подключен «ноль», к другой где — «фаза».

Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Более подробно можно увидеть на рисунке.

Как переключить трехфазный двигатель на 220

Бывают ситуации, когда оборудование, рассчитанное на 380 вольт, необходимо подключить к домашней сети на 220 В. Так как двигатель при этом не запустится, необходимо изменить в нем некоторые детали. Это можно без труда сделать самостоятельно. Даже несмотря на то что КПД несколько снизится, такой подход бывает оправданным.

Трехфазные и однофазные двигатели

Чтобы разобраться, как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт, узнаем, что значит питание на

Трехфазные двигатели имеют множество преимуществ по сравнению с бытовыми однофазными. Поэтому их применение в промышленности обширно. И дело заключается не только в мощности, но и в коэффициенте полезного действия. В них также предусмотрены пусковые обмотки и конденсаторы. Это упрощает конструкцию механизма. К примеру, пусковое защитное реле холодильника отслеживает, сколько врублено обмотки. А в трехфазном двигателе в этом элементе необходимость отпадает.

Это достигается тремя фазами, во время работы которых внутри статора вращается электромагнитное поле.

Почему 380 В?

Когда поле внутри статора вращается, ротор двигается также. Обороты не совпадают с пятьюдесятью Герцами сети из-за того, что больше обмоток, количество полюсов отличное, а также по разным причинам происходит проскальзывание. Эти показатели применяются для регуляции вращения моторного вала.

Все три фазы имеют значение по 220 В. Однако разница между любыми двумя из них в любое время будет отличным от 220. Так и получится 380 Вольт. То есть двигатель применяет 220 В для работы, при этом имеется сдвиг фаз, составляющий сто двадцать градусов.

Потому как подключить электродвигатель 380 на 220 Вольт напрямую невозможно, приходится использовать ухищрения. Конденсатор считается самым простым способом. Когда емкость проходит фазу, последняя изменяется на девяносто градусов. Хоть до ста двадцати она не доходит, этого достаточно для запуска и работы трехфазного двигателя.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220 В

Для реализации задачи необходимо понимать, как устроены обмотки. Обычно корпус защищен кожухом, а под ним расположена разводка. Сняв его, нужно изучить содержимое. Часто здесь можно найти схему соединений. Чтобы к сети 380-220 состоялось, используется коммутация в форме звезды. Концы обмоток находятся в общей точке, которая называется нейтралью. Фазы подаются на противоположную сторону.

«Звезду» придется изменить. Для этого обмотки мотора необходимо соединить в другую форму — в виде треугольника, объединив их на концах друг с другом.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Схема может выглядеть следующим образом:

 • напряжение сети прикладывается к третьей обмотке;
 • тогда на первую обмотку напряжение перейдет через конденсатор при фазовом сдвиге в девяносто градусов;
 • на второй обмотке скажется разница напряжений.

Понятно, что сдвиг фаз получится на девяносто и сорок пять градусов. Из-за этого вращение равномерным не получится. К тому же форма фазы на второй обмотке не будет синусоидальной. Поэтому, после того как подключить трехфазный электродвигатель к 220 вольтам удастся, он не сможет реализовываться без потерь мощности. Иногда вал даже залипает и перестает крутиться.

Рабочая емкость

После набора оборотов емкость пуска уже будет не нужна, так как сопротивление движению станет незначительным. Для разряжения емкости ее укорачивают на сопротивление, через которое ток уже не пройдет. Для правильного выбора рабочей и пусковой емкости в первую очередь нужно учитывать, что рабочее конденсаторное напряжение должно существенно перекрывать 220 Вольт. Минимум оно должно составлять 400 В. Также нужно обратить внимание на провода, чтобы токи были предназначены для однофазной сети.

При слишком малой рабочей емкости вал будет залипать, поэтому для него используется начальное ускорение.

Рабочая емкость также зависит от следующих факторов:

 • Чем мощнее мотор, тем больше конденсаторный номинал потребуется. Если значение составляет 250 Вт, то хватит и нескольких десятков мкФ. Однако если мощность будет выше, то и номинал может считаться сотнями. Конденсаторы лучше приобретать пленочные, потому что электрические придется дополнительно доделывать (они предназначены для постоянного, а не переменного тока, и без переделок могут взорваться).
 • Чем больше обороты мотора, тем и номинал необходим выше. Если взять двигатель на 3000 оборотов в минуту и мощностью 2,2 кВт, то батарея ему потребуется от 200 до 250 мкФ. А это огромное значение.

Еще эта емкость зависит и от нагрузки.

Завершающий этап

Известно, что 380 В в 220 Вольтах будет лучше работать в том случае, если напряжения получатся с равными значениями. Для этого обмотку, подсоединяющуюся к сети, трогать не нужно, но потенциал измеряется на обеих других.

У асинхронного мотора имеется свое Необходимо определить минимум, при котором он начнет вращение. После этого номинал понемногу увеличивают до тех пор, пока все обмотки не выравняются.

Но когда двигатель раскрутится, может получиться, что равенство нарушится. Это происходтит из-за снижения сопротивления. Поэтому, перед тем как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт и зафиксировать это, нужно сравнять значения и при работающем агрегате.

Напряжение может быть и выше 220 В. Посмотрите, чтобы обеспечивалась стабильная стыковка контактов, и не было потери мощности или перегрева. Лучше всего коммутация производится на специальных клеммах с закрепленными болтами. После того как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт получилось с необходимыми параметрами, на агрегат снова надевают кожух, а провода пропускают по бокам через резиновый уплотнитель.

Что еще может случиться и как решить проблемы

Нередко после сборки обнаруживается, что вал вращается не в ту сторону, в которую нужно. Направление необходимо поменять.

Для этого третью обмотку подключают через конденсатор к резьбовой клемме второй обмотки статора.

Бывает, что из-за длительной работы с течением времени появляется шум двигателя. Однако этот звук совсем иного рода по сравнению с гулом при неправильном подключении. Случается со временем и вибрация мотора. Иногда даже приходится с силой вращать ротор. Обычно это вызвано износом подшипников, из-за чего возникают слишком большие зазоры и появляется шум. Со временем это может привести к заклиниванию, а позже — к порче деталей двигателя.

Лучше такого не допускать, иначе механизм придет в негодность. Проще заменить подшипники на новые. Тогда электродвигатель прослужит еще долгие годы.

Существует множество разновидностей электрических двигателей, но у всех основной характеристикой считается напряжение сети, от которой они работают и их мощность. Предлагаем рассмотреть, как подключить электродвигатель с 380 на 220 В способом звезда треугольник.

Существует несколько типов подсоединения электродвигателя с 380 на 220:

 1. Звезда-треугольник;
 2. При помощи конденсаторов.

Каждый из способов имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Схема звезда треугольник

Во многих отечественных электрических двигателях уже собрана схема звезда, нужно только реализовать треугольник. По сути, Вам необходимо произвести подключение трех фаз и собрать звезду из оставшихся шести концов обмотки. Для лучшего понимания ниже просмотрите чертеж звезды и треугольника электродвигателя. Здесь концы нумеруются с левой стороны на правую, номера 6, 4 и 5 присоединяются три фазы, как на схеме:

Фото – Звезда и треугольник электродвигателя

В соединении звезда с тремя выводами или как его еще называют звезда треугольник, самым главным достоинством является то, что вырабатывается максимальная мощность электрического двигателя. Но вместе с тем, это соединение довольно редко используется на производстве, гораздо чаще его можно встретить у мастеров-любителей. Главным образом это потому, что схема очень сложная, и на мощных предприятиях просто нет смысла организовывать такое трудоемкое соединение.

Фото – подключение звезда

Для того чтобы схема работала, Вам понадобится три пускателя. Схема изображена на чертеже ниже.

Фото – схема подключения звезда треугольник

К первому пускателю, который обозначен К1, с одной стороны подключается электрический ток, а к другому присоединяется обмотка статора. Свободные концы статора присоединяются к пускателям К2 и К3. После этого обмотки с пускателя К2 также подсоединяются к остальным фазам, для образования треугольника. Когда в фазу включается пускатель К3, то остальные концы немного укорачиваются и у Вас получается схема звезда.

Заметьте, что третий и второй пускатели на магнитах нельзя включать одновременно. Это может привести к короткому замыканию и аварийному отключению автомата электродвигателя. Для того, чтобы этого избежать, реализовывается своеобразная электроблокировка. Принцип её работы прост – когда включается один пускатель, то выключается другой, т.е. блокировка размыкает цепь его контактов.

Принцип работы схемы относительно прост. Когда в сеть включается первый пускатель, обозначенный К1, реле времени электродвигателя включает также третий пускатель К3. После двигатель заводится по схеме звезда и начинает работу с большей мощностью, чем обычно. Спустя определенный временной отрезок, реле времени отключает контакты третьего пускателя и включает в сеть второй. Теперь двигатель работает по схеме треугольника, немного снижая мощность. Когда нужно отключить питание, включается цепь первый пускатель, во время очередного цикла схема повторяется.

Видео: двигатель 380 в 220

Как еще можно подключить электродвигатель

Помимо соединения звезда-треугольник, также есть еще несколько вариантов, которые применяются более часто:

Дополняя пункт про конденсаторы, нужно отметить, что подбирать эту комплектующую необходимо исходя из минимально допустимой емкости, постепенно пробными методами увеличивая её до оптимальной, необходимой двигателю. Если электродвигатель очень долго стоит без нагрузки, то он может просто сгореть при подключении к сети. Также помните, что даже после того, как Вы выключили из сети электродвигатели, конденсаторы хранят напряжение на своих контактах.

Ни в коем случае не трогайте их, а желательно оградите специальным изолирующим слоем, который поможет избежать несчастных случаев. Также перед работой с ними нужно делать разрядку.

Если у вас есть трехфазный электродвигатель, вы знаете, что это недешевое удовольствие. Поэтому при необходимости использовать однофазный мотор, мысль о покупке нового оборудования посетит вас только тогда, когда вы не знаете, как сделать электродвигатель в домашних условиях. Мы расскажем, как переделать электрический двигатель с 380 на 220 Вольт своими руками.

Для переделки подойдут маломощные электродвигатели 380 Вольт: до 3 кВт. Теоритически переподключаются и мощные моторы. Но это дополнительно повлечет за собой установку отдельного автомата в электрощите и проведение специальной проводки. И эти работы теряют смысл, если вдруг обнаруживается, что такую нагрузку не потянет вводной кабель.

Даже если ваша сеть держит высокие нагрузки, и вам удалось переделать двигатель от 3 кВт с 380 на 220 Вольт, вы огорчитесь при первом его пуске в ход. Запуск будет тяжелым. Вы решите, что труд был напрасным. Поэтому если переделывать, то именно маломощные модели.

Этапы переделки

Чтобы переделать электродвигатель с 380 Вольт на 220 сначала откиньте крышку мотора, чтобы посмотреть, сколько снаружи концов у статорных намоток. Их может быть 6 или 3. Если 6, то есть возможность поменять схему соединения: если была «звезда», можно перейти на «треугольник», и наоборот.

Если конца всего 3, значит, внутри короба намотки уже соединяются либо «звездой», либо «треугольником» (всего 6 концов, которые попарно объединяются клеммами, их и будет 3, так как на каждую клемму – 2 конца). В таком случае придется оставить прежнюю схему.

Внимание! Если вы решили поменять схему соединения статорных обмоток с тремя концами снаружи, то придется своими руками вскрыть корпус мотора. Это трудоемко, но возможно.

Соединение обмоток

Звездой обычно соединяют намотки, если двигатель будет питаться от сети 380 В. Благодаря этому пуск становится плавным, хотя теряется треть мощности. Треугольник же рекомендуется при запитывании от 220 Вольт. Пусковые токи при этом не так высоки по сравнению с теми, что возникают от трехфазного питания. Зато мощность равна той, что дает «звездное» соединение, если мотор подключен к 380 В.

Схемы посмотрите ниже. Разница в том, что в первом случае соединяются все начала так, что получается трехконечная звезда. А во втором – конец одной обмотки соединяется с началом следующей так, что образуется фигура с тремя вершинами (треугольник).

Расчет конденсаторов

Когда концы намоток соединяют звездой или треугольником, образуется 3 места, где они стыкуются. На этих местах ставят клеммы. При питании от 380 Вольт на каждую из них подают фазу. Но наша задача, имея те же 3 контакта, подать лишь 1 фазу 220 Вольт и нуль. Это можно реализовать своими руками, компенсировав отсутствие трехфазного питания конденсаторами. Пусковой будет активным только на время запуска, а рабочий – постоянно.

Чтобы электрический двигатель хорошо запускался и работал, нужно правильно подобрать емкость конденсаторов. У рабочего накопителя она зависит от схемы соединения. Если это звезда, то работает формула:

Если треугольник, то формула преобразует свой вид:

Ср – искомая емкость рабочего накопительного элемента. U – напряжение в сети (220 Вольт). I – сила тока, которую находят по формуле:

Р – мощность, U – уже известное нам напряжение, ƞ – КПД, косинус «фи» — коэффициент мощности. Все эти значения можно посмотреть в техническом паспорте от вашего трехфазного мотора.

Расчет емкости пускового конденсатора (Сп) прост: умножьте Ср на 1,5 или 2. Если Ср=50 мкФ, то Сп будет от 75 до 100 мкФ. Поочередно ставьте то одну емкость, то другую, запуская каждый раз мотор. По звуку хода слушайте: если нет гула, то все в порядке.

Внимание! Конденсаторы обязательно должны быть бумажными. Для переделки двигателя своими руками хорошо идут МБГП или МБГО. Если не нашли накопителя нужной емкости, то соедините несколько штук параллельно.

Сборка по схеме

Схема выше показывает, как правильно соединить своими руками намотки статора с конденсаторами и проводами сети 220 В. К одной из вершин треугольника или звезды нужно подключить накопительные элементы параллельно друг другу (предусмотрите ключ для ручного отключения пускового накопителя после разгона). Затем их выводят либо на фазу, либо на ноль: неважно. От этого будет зависеть только направление вращения вала.

Как поменять направление вращения

Если поменять направление нужно только 1 раз, то это можно сделать еще на стадии переделки. Для этого достаточно поменять местами любые две обмотки статора. Той же цели достигает перекидывание ветки конденсаторов с нуля на фазу, или наоборот. Но если вам нужно часто реверсировать трехфазный переделанный мотор, необходим переключатель. Собрав электродвигатель по схеме ниже, вы освободите себя от смены намоток каждый раз, когда нужно задать обратное направление вращения вала.

В переделке трехфазного электрического двигателя под однофазную сеть своими руками нет ничего трудного. Наибольшую сложность составит только расчет емкости рабочего конденсатора и экспериментальный подбор емкости из подсчитанного диапазона для пускового накопителя. Но и это становится легко, если вы не потеряли технический паспорт, а под рукой есть калькулятор.

Вы решили самостоятельно подключить трехфазный двигатель к одной фазе, и вы не являетесь электриком, тогда эта статья для вас. Трехфазный двигатель вполне успешно работает и в однофазной сети, но ожидать от него полной рабочей мощности при работе с конденсаторами не нужно. Мощность в лучшем случае будет не более 70% от номинальной, пусковой момент зависит от пусковой емкости, также имеется сложность при подборе рабочей емкости при постоянно изменяющейся нагрузке. Трехфазный двигатель для однофазной сети это компромисс, но во многих случаях это является единственным выходом.

Нам понадобится такой инструмент:

Стрелочный вольтметр, паяльник, отвертка.

Нам понадобится такой материал:

Электродвигатель 220/380 В., рабочие конденсаторы, пусковой конденсатор, кнопка пуска 220 В., провода, олово, канифоль или кислота, изолента.

Способы подключения электродвигателя своими руками:

Подключения по схеме звезда: начала или концы (понятие условное) всех обмоток соединяем вместе и это будет ноль, остальные выходы подключаем к фазам. На схеме изображения обмоток похожи на звезду (катушки направлены из центра).

Подключения по схеме треугольник: начало (понятие условное) одной обмотки соединяем с концом следующей обмотки по кругу. Наши соединения обмоток соединяем попарно и подключаем к трем фазам (трехжильному кабелю). Нулевой выход эта схема не имеет, т.к. обмотки на схеме соединены в треугольник. Для смены направления вращения электродвигателя нужно поменять местами любые две фазы в месте подсоединения питания к электродвигателю.

Начало и конец обмотки это условно, здесь важно, чтобы направления обмоток совпадали, т. е. по схеме звезда нулевой точкой могут являться как концы, так и начала обмоток, а в схеме треугольник обмотки обязаны быть связаны последовательно, т. е. конец одной с началом следующей.

Поиск обмоток двигателя:

Если у двигателя имеется только одна связка 3 вывода, нужно разобрать двигатель: снять крышку со стороны колодки и в обмотках найти соединение трёх обмоточных проводов, которое является нулевой точкой звезды (все остальные провода соединены по 2). Эти 3 провода нужно размотать и припаять к ним выводные провода объединив их в одну связку. И так мы имеем 2 связки по 3 провода в каждой, которые соединяем по схеме треугольника. Если имеется 6 выводов, и они не объединены в связки, то воспользуйтесь схемой приведенной слева. К выводу обмотки A1 подключаем 1 провод вольтметра в режиме омметра и вторым проводом прикасаемся к другим выводам. В случае если стрелку вольтметра начнет клонить вправо, значит это А2. Также делаем и с остальными и расставляем провода по схеме. Проверяем всё ещё раз с самого начала. И так у нас получилось следующее.Теперь выводы, находящиеся в одной связке пометим как начала, а выводы, находящиеся в другой связке как концы. Все можно подсоединять по схеме треугольник.

Расчет емкости рабочего конденсатора:

Расчет производится на номинальную мощность, а двигатель редко работает в таком режиме и если его недогружать, двигатель нагреется из-за излишней емкости рабочего конденсатора и вследствие увеличения тока в обмотке.

Для двигателей, подключаемых в сеть 220 В. с соединением проводов обмоток по схеме треугольник, применим такую формулу: С мкФ = 4800 I / U

Для двигателей, подключаемых в сеть 220 В. с соединением проводов обмоток по схеме звезда, применим такую формулу: С мкФ = 2800 I / U

Конечно это самый точный способ, но требующий измерения тока в цепи двигателя. Располагая сведениями о номинальной мощности двигателя, для расчета ёмкости рабочего конденсатора лучше использовать следующую формулу:

С мкФ = 66·Р ном , где Р ном является номинальной мощностью электродвигателя.

К примеру, двигатель с мощностью 1.7 кВт нуждается в емкости конденсатора составляющего 112 мкФ. Выходит, что на каждых 0.1 кВт. используем 6.6 мкФ. Емкость конденсатора можно набрать несколькими конденсаторами, соединив их параллельно, друг с другом, но они должны быть рассчитаны на напряжение не менее 380 В. После расчета ёмкости рабочего конденсатора можно узнать ёмкость пускового, которая должна быть в 2-3 раза больше емкость рабочего.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети

Большинство электрооборудования оснащается 3-х фазными двигателями асинхронного типа. При минимальном техническом обслуживании они надежно работают в течение длительного времени. Для нормального функционирования им не требуется совместное использование дорогих и сложных приборов. Эти двигатели нашли широкое применение среди населения, особенно в частном секторе. Однако, большинство домовладений питается от обычной сети на 220 вольт. Поэтому многим хозяевам приходится решать проблему, как выполнить подключение трехфазного двигателя к однофазной сети.

Технически это вполне возможно, достаточно лишь базовых знаний электротехники. Кроме того, нужно знать все о самом двигателе, прежде чем приступать к решению задачи, как подключить 380 вольт к сети на 220.

Общие правила

Прежде чем подключить электродвигатель, нужно обязательно уточнить его номинал. Если напряжение превысит расчетное – наступит перегрев обмоток, если оно будет низким – его не хватит для запуска.

Данное значение присутствует в маркировке, чаще всего в двух показателях верхнего и нижнего пределов: 660/380, 380/220 и 220/127 вольт.

Номинал должен совпадать со схемой, по которой выполнено соединение обмоток. Подключение «звезда» объединяет их концы в одной точке, а фазы соединяются с выводами катушек. Здесь используется больший номинал напряжения, отмеченный в маркировке. По схеме «треугольник» выполняется последовательное соединение концов между собой. Образуется полностью замкнутый контур. В данном случае уже используется меньшее значение напряжения. Подключение агрегатов выполняется разными способами, в том числе и смешанным.

Решая, как подключить трехфазный двигатель на 220 вольт, следует помнить, что его нельзя просто взять и подключить к обычной сети. Вал не будет вращаться поскольку отсутствует переменное поле, поочередно воздействующее на ротор. Проблема разрешается путем смещения тока и напряжения в обмотках фаз. Для получения желаемого результата, выполняется подключение двигателя через конденсатор, из-за которого напряжение начинает отставать до минус 90 градусов.

В любом случае полноценно сместить напряжение и сделать 380 вольт из 220 не удастся, поэтому его КПД составит от 30 до 50% в зависимости от схемы подключения обмоток.

В таких режимах двигатель включается только под нагрузкой, а периоды холостого хода сокращаются до минимума. Несоблюдение правил приведет агрегат к выходу из строя.

Сдвиг фаз при помощи конденсаторов

Моторы, в которых используют конденсаторы, называют конденсаторными двигателями. Сам конденсатор устанавливают в цепь статора так, чтобы он создавал сдвиг фазы в обмотках. Чаще всего данную схему используют при подключении трехфазных асинхронных двигателей к бытовой сети 220В.

Для сдвига фаз потребуется подключить одну из обмоток в разрыв с конденсатором. При этом емкость конденсатора подбирают таким образом, чтобы сдвиг фаз на обмотках получился максимально приближенным к 90°. В этом случае для ротора создается максимальный крутящий момент.

ВАЖНО: В данной схеме необходимо учесть модули магнитной индукции обмоток. Они должны быть одинаковыми. Это позволит создать суммарное магнитное поле, которое будет вращать ротор по кругу, а не по эллипсу. В этом случае ротор будет крутиться с большей эффективностью.

Оптимальный сдвиг фазы достигается правильным подбором емкости конденсатора, как в пусковом, так и в рабочем режиме. Также правильное круговое магнитное поле зависит:

 • скорости вращения ротора;
 • напряжения сети;
 • числа витков обмотки;
 • подключенных конденсаторов.

Если оптимальное значение одного из параметров отходит от нормы, то магнитное поле становится эллиптическим. Качественные характеристики двигателя сразу же упадут.

Поэтому для решения разного типа задач подбирают двигатели с разными емкостями конденсаторов. Для обеспечения максимального пускового момента берут конденсатор большей емкости. Он обеспечивает оптимальный ток и фазу во время запуска мотора. В случае, когда пусковой момент не имеет значения, уделяют внимание только созданию необходимых условий для рабочего режима.

Как устроен трехфазный асинхронный двигатель

В свою конструкцию электродвигатель на 380 вольт включает короткозамкнутый ротор. В этом случае какие-либо электрические контакты между статором и ротором полностью исключаются. Они не требую щеток и коллекторов, которые в обычных двигателях изнашиваются с высокой интенсивностью. Этим деталям нужны регулярное техническое обслуживание и периодическая замена.

Все детали устройства собраны в литом корпусе (7). Основные элементы состоят из неподвижного статора и подвижного ротора. Основой статора служит сердечник (3). Для его изготовления применяется высококачественная электротехническая сталь, в состав которой входят железо и кремний. Именно они придают материалу необходимые магнитные свойства.

Листовая конструкция статора позволяет избежать появления вихревых токов Фуко, создаваемых переменным магнитным полем. Дополнительную изоляцию листов создает специальный лак, нанесенный с обеих сторон. Таким образом, проводимость в сердечнике полностью исключается, остаются лишь его магнитные свойства.

В пазы сердечника укладываются три медные обмотки (2), с проводниками, защищенными эмалью. Между собой они расположены под углами 120 градусов. Концы обмоток выводятся и размещаются в клеммной коробке, расположенной внизу двигателя.

Ротор закрепляется на валу (1) и свободно вращается внутри статора. Между ними остается минимальный зазор – от 0,5 до 3 мм, чтобы повысить КПД. В сердечнике ротора (5) также использована электротехническая сталь. Однако в его пазах установлены не обмотки, а короткозамкнутые проводники, расположенные в виде беличьего колеса. Поэтому данный элемент именно так и называется.

В состав беличьего колеса входят продольные проводники, имеющие электрическую и механическую связь с кольцами, расположенными в торцах конструкции. В мощных двигателях все элементы изготавливаются из меди.

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

Стоит отметить, что у подключенного двигателя в бытовую сеть 220В, без особой нагрузки будет страдать одна из обмоток. Это контур, который подключается через конденсатор. В этом случае на него поступает ток, на 20-30% выше номинального. Из этого следует, что на недогруженном моторе емкость конденсатора необходимо уменьшить. Но тогда, если двигатель запускался без пускового конденсатора, последний может потребоваться.

Решить данную задачу поможет замена одного большого конденсатора на несколько, соединенных в цепь параллельным способом. Так можно подключать или отключать ненужные компоненты, используя конденсаторы в качестве пусковых. При параллельном соединении суммарную емкость в мкФ считают по формуле: Cобщ = C1 + C1 + … + Сn.

Трехфазный асинхронный двигатель – на что обратить внимание до его подключения

Новые агрегаты стоят довольно дорого, поэтому многие предпочитают покупать их с рук, после того, как они побывали в эксплуатации. Чаще всего, документы отсутствуют, поэтому, перед тем как подключить электродвигатель с 380 В на 1 фазу, нужно проверить его состояние. Такая проверка поможет избежать дальнейших проблем, сократит время наладочных работ, предотвратит возможные аварии и травматизм.

Механическое состояние статора и ротора, что может мешать работе двигателя

В состав неподвижного статора входят три компонента: основной корпус и две боковые крышки, соединенные между собой шпильками. До того, как подключить асинхронный двигатель, следует проверить зазоры между деталями и затяжку гаек на шпильках.

Все детали статора должны как можно плотнее прилегать друг к другу. Внутри него установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Его следует покрутить вручную, проверить, чтобы не было биений в посадочных местах. Проверить наличие посторонних шумов, не задевает ли ротор за статор. Точно так же определяется явное заклинивание, не вызывающее сомнений.

Такую же проверку нужно сделать на холостом ходу после того как двигатель в однофазную сеть уже включен. Чтобы получить максимально полную картину внутреннего состояния, рекомендуется сделать полную разборку статора, выполнить промывку и смазку роторных подшипников.

Электрические характеристики статорных обмоток, как проверять схему сборки

Все показатели и основные значения указываются производителем в табличке, закрепленной на корпусе агрегата. Прежде чем включить двигатель в однофазной сети, нужно проверить, по какой схеме подключены обмотки. Иногда случается, что предыдущий владелец ее изменил, и она не совпадает с табличными данными.

В некоторых случаях отсутствует и сама табличка. В этом случае рекомендуется заглянуть в клеммник, и посмотреть, по какой схеме выполнено подключение движка. В нем сосредоточены шесть концов, подключенные к клеммам так, как изображено на рисунке. Ручное переключение со звезды на треугольник и обратно выполняется путем перестановки перемычек.

Электрические методики проверки схемы и сборки обмоток

Нередко встречаются движки, собранные не по комбинированной схеме, а либо «звездой» или «треугольником». Поэтому в клеммной коробке расположено не 6 концов, а лишь 4 – 3 фазы и 0. Перед тем, как переделать электродвигатель, нужно проверить фактическую схему подключения.

Применение электролитических конденсаторов в качестве пусковых

Для подключения трехфазных асинхронных электродвигателей в бытовую сеть используют, как правило, простые бумажные конденсаторы. За долгое время применения они показали себя не самым лучшим образом, поэтому сейчас большие бумажные конденсаторы практически не используются. Им на смену пришли оксидные (электролитические) конденсаторы. Они имеют меньшие габариты и широко распространены на рынках радиодеталей. Рассмотрим схему замены бумажного конденсатора на оксидный:

Из схемы видно, что положительная волна переменного тока проходит через элементы VD1, С2, а отрицательная – через VD2, С2. Это говорит о том, что данные конденсаторы можно использовать с допустимым напряжением в 2 раза меньшим, чем у обычных конденсаторов аналогичной емкости. Емкость для оксидного конденсатора рассчитывается по тому же методу, что и для бумажных конденсаторов.

ИНФОРМАЦИЯ: Так в схеме однофазной сети 220В используют бумажной конденсатор с напряжением 400В. При его замене на оксидный конденсатор, достаточно мощности 200В.

Необходимые инструменты и комплектующие

Любой монтаж вышеперечисленных схем потребует минимальных знаний электротехники, а также навыков работы с радиоэлектроникой и пайкой мелких деталей.

Из инструментов потребуется:

 1. Набор отверток для сбора/разбора блока управления двигателя. Для старых двигателей лучше подбирать мощные плоские отвертки из хорошей стали. За длительное время работы двигателя болты в корпусе могут «прикипеть». Для их откручивания потребуется немало сил и хороший инструмент.
 2. Пассатижи для обжатия проводов и других манипуляций.
 3. Острый нож для снятия изоляции.
 4. Паяльник.
 5. Канифоль и припой.
 6. Индикаторная отвертка для поиска фазы, а также индикации разрыва на кабеле.
 7. Мультиметр. Один из основных диагностирующих устройств.

Также потребуются радиодетали:

 • Конденсаторы.
 • Кнопка пуска.
 • Магнитный пускатель.
 • Тумблер реверса.
 • Контактная плата.

Перечисленных инструментов и радиокомпонентов хватит для сборки представленных выше схем.

ВАЖНО: Не подключайте двигатель в сеть, не проверив работу собранной схемы. Ее можно протестировать при помощи мультиметра. Это убережет технику от короткого замыкания.

Конденсаторные схемы запуска

Сразу оговорюсь, что в электротехнике существует довольно большое количество их разработок. Рассматриваю только наиболее популярные. Для них необходимо подобрать конденсаторы по емкости и рабочему напряжению.

Поскольку амплитуда синусоиды постоянно изменяет свой знак, то безопасно эксплуатировать можно только конденсаторы, изоляция которых рассчитана на 500 вольт или больше.

Схема запуска для звезды

Потенциалы фазы и нуля прикладывают к началам двух обмоток, а третью подключают через конденсаторы. Разделяют их на две цепочки: рабочую, смонтированную постоянно и пусковую, задействуемую через выключатель.

Иногда цепь запуска используется для преодоления мощных нагрузок. Но длительно работать так нельзя: обмотка двигателя перегревается, изоляция может сгореть.

Схема запуска для треугольника

Принцип подачи напряжения через цепочки конденсаторов и выключатель остался прежним. Особенность только в том, что потенциалы подводятся на сборки начал и концов обмоток.

Схема запуска через самодельный преобразователь

Привожу вариант разработки подачи сдвинутых по фазе токов на обмотки треугольника.

· активное сопротивление резистора на одной фазе создает ток, совпадающий с подводимым напряжением;

· конденсатор обеспечивает опережение тока на 90 градусов;

· дроссель сдвигает ток назад.

Комплексный подход обеспечивает довольно хорошую работу двигателя с высокой устойчивостью к нагрузкам.

Однако здесь в целом низкий КПД и большие потери электричества: сам преобразователь потребляет столько же энергии, как и трехфазный двигатель. Ее двойной расход вряд ли окупится. Анализ работы этой схемы изложен в статье, приведенной по первой ссылке.

Как подключить по схеме «звезда-треугольник» (с тремя проводами)

В большей части в ЭД отечественного производства уже собрана схема звезды. Все, что требуется — пересобрать треугольник.

Главным достоинством соединения «звезда/треугольник» является тот факт, что двигатель выдает максимальную мощность.

Несмотря на это, в производстве такая схема применяется редко из-за сложности реализации.

Чтобы подключить мотор и сделать схему работоспособной, требуется три пускателя.

К первому (К1) подключается ток, а к другому — обмотка статора. Оставшиеся концы подключаются к пускателям К3 и К2.

Далее обмотка последнего пускателя (К2) объединяется с оставшимися фазам для создания схемы «треугольник».

Когда к фазе подключается пускатель К3, остальные концы укорачиваются, и схема преобразуется в «звезду».

AC 220V 3.2-5A 3HP 1.5

Baomain

 • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
 • Модель: QCX5-22; Катушка: 220 В переменного тока
 • Пользовательский интерфейс: 660 В переменного тока; Номинальный ток: 5А
 • Общий размер коробки: 160 x 92 x 92 мм / 6,3 x 3,6 x 3,6 (Д * Ш * В)
 • Вес: 972 г
 • Содержание пакета: 1 x магнитный стартер
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование Баомен
Материал Металл
Номер детали QCX5-22
Тип фазы Трехфазный
Соответствие спецификации
Код UNSPSC 39121500
Напряжение 220.00 вольт

Устройство управления последовательностью электрических печей Intertherm

4 июня, 2018 · Схема подключения термостата электропечи Intertherm T5 Схема подключения электропечи передвижного дома Nordyne Схема подключения электропечи Intertherm неограниченного количества мобильных домов Nordyne Схема подключения электропечи Intertherm Электрические схемы конденсаторного дома.Что люди ищут в этом блоге:

Coleman 2 Stage Sequencer 3110-3571 18,69 $ 18,69 $. Добавить в корзину. … Электропечи Nordyne Miller; Запасные части Nordyne Miller Intertherm; Термостаты …

Используется в передвижном доме 15кВт Intertherm / центральной электрической печи. Печь не отключается, когда термостат достигает заданной температуры. Секвенсор пришел через несколько дней и отлично работает.

Каждый из элементов обычно составляет 5 киловатт, а печь может иметь от 2 до 6 таких элементов.Элементы управляются контакторами или секвенсорами, которые включают элементы и циркуляционный вентилятор. Видео ниже дает обзор того, как собирается нагревательная полоса электропечи.

# 621451 Двухполюсный секвенсор электропечи Nordyne / Intertherm / Miller | Дом и сад, Обустройство дома, Отопление, охлаждение и воздух | eBay!

дом / оборудование и детали для отопления и кондиционирования воздуха / детали для печей intertherm-nordine / комплект трехступенчатого секвенсора feh series. … артикул:

5 категория: детали межтерм-нордина.

Intertherm, Двухполюсный секвенсор для электропечи Миллера для дома, мебели и поделок, отопления / охлаждения / воздуха, обогревателей | eBay. Nordyneâ № # 621679 4-х полюсный секвенсор для печей на колесах. Intertherm / Nordyne Sequencer 01-0843 или 621679 Щелкните здесь, чтобы перейти к.

Схема подключения секвенсора Intertherm Схема подключения секвенсора Nordyne Intertherm E1EH O12HA. Отнесите его в дом поставщика систем вентиляции и кондиционирования, и они подберут его для вас. Схема подключения будет на. Электропечь для передвижного дома с реле вентилятора с секвенсором 15 кВт — 17 кВт для электропечи Goodman Evcon Coleman Miller Intertherm Nordyne Amana

.Модели: … Miller / Nordyne Intertherm Компоненты: AF-15 Beckett Oil Burner Для масляных моделей: … Секвенсор — 2 полюса 1: 1: 621451 …

Как сделать двигатель постоянного тока

Как построить Простой электродвигатель

 1. Чтобы сделать пучок, несколько раз оберните концы проволоки вокруг петель, чтобы они удерживались на месте. Расположите концы так, чтобы они находились прямо напротив друг друга и выходили по прямой линии с обеих сторон пучка, чтобы образовалась ось. То, что вы только что сделали, называется арматурой .
 2. Удерживайте сделанный жгут проводов так, чтобы он лежал ровно у стены, а не у стола, и раскрасьте верхнюю сторону каждого конца провода с помощью маркера. Оставьте нижнюю сторону каждого провода оголенной.
 3. Осторожно согните каждую скрепку, образуя небольшую петлю, обернув один конец вокруг небольшого предмета, например карандаша или ручки. При желании вместо скрепки можно использовать толстую проволоку и плоскогубцы. Будьте осторожны при использовании плоскогубцев.
 4. Если вы используете держатель батареи, прикрепите скрепку с обеих сторон и вставьте батарею.Если у вас нет держателя батареи, плотно оберните резинку по всей длине батареи. Вставьте скрепки так, чтобы каждая из них касалась одного из контактов, и они надежно удерживались резинкой. Прикрепите изогнутую сторону батареи к столу или другой плоской поверхности с помощью глины или липкой ленты.
 5. Установите один неодимовый магнит на верхнюю часть батареи в центре. Поместите якорь в петли для скрепок так, чтобы блестящая неокрашенная сторона касалась скрепок.Убедитесь, что он не касается магнита.
 6. Если ваш двигатель не запускается сразу, попробуйте запустить его, покрутив жгут проводов. Поскольку двигатель вращается только в одном направлении, попробуйте вращать его в обоих направлениях.
 7. Если ваш двигатель по-прежнему не работает, убедитесь, что скрепки надежно прикреплены к клеммам аккумулятора. Вам также может потребоваться отрегулировать изолированный провод так, чтобы оба конца были прямыми, а жгут, который вы сделали, был аккуратным, с концами проводов прямо напротив друг друга.
 8. Пока двигатель вращается, удерживайте другой магнит над якорем. Что происходит, когда вы приближаете его? Переверните магнит и попробуйте еще раз, чтобы увидеть, что произойдет.
Что случилось:

Якорь — это временный магнит, получающий свою силу от электрического тока в батарее. Неодимовый магнит является постоянным, что означает, что он всегда будет иметь два полюса и не может потерять свою силу.

Эти две силы — электричество и магнетизм — работают вместе, чтобы вращать двигатель.Полюса постоянного магнита отталкивают полюса временного магнита, заставляя якорь повернуться на пол-оборота. Через пол-оборота изолированная сторона провода (часть, которую вы закрасили перманентным маркером) соприкасается со скрепками, останавливая электрический ток. Сила тяжести завершает поворот якоря до тех пор, пока оголенная сторона снова не соприкоснется, и процесс начнется заново.

Созданный вами двигатель использует постоянный ток или DC для вращения якоря. Магнитная сила может течь только в одном направлении, поэтому двигатель вращается только в одном направлении.Переменный или переменный ток использует тот же принцип потока электронов, но полюс вращается, а не в одном месте. Двигатели переменного тока часто бывают более сложными, чем двигатели постоянного тока, например, тот простой, который вы смогли сделать. В отличие от фиксированного двигателя постоянного тока, двигатели переменного тока могут переключать направление вращения.

(Двигатель постоянного тока, который вы сделали, может вращаться только в одном направлении, потому что его направление определяется полюсами постоянного магнита. Если вы перевернете магнит так, чтобы другой полюс был направлен вверх, это изменит направление двигателя. спины.)

Когда вы держите второй магнит над верхом якоря, он либо останавливается, либо заставляет двигатель вращаться быстрее. Если он остановился, это потому, что полюс находился в направлении, противоположном первому магниту, в некотором смысле компенсируя вращение якоря. Если он движется быстрее, одинаковые полюса первого и второго магнитов, которые отталкиваются друг от друга, вращают якорь быстрее, чем при использовании только одного магнита.

Строим больше, двигатели быстрее

Поэкспериментируйте с батареями более высокого напряжения, а также с более мощными магнитами.Вы также можете попробовать использовать керамические магниты. Один из вариантов, который, как мы обнаружили, работал хорошо, заключался в установке якоря на 4 керамических кольцевых магнита и подключении поддерживающих скрепок к батарее на 6 В.

Вы также можете попробовать увеличить размер якоря и количество катушек, чтобы сделать электромагнит более сильным. Будьте очень осторожны при использовании аккумуляторов с более высоким напряжением и оголенных проводов. Схема может выделять достаточно тепла, чтобы вызвать ожог, если провод удерживать слишком долго.

Больше проектов по науке об электричестве:

Эти эксперименты идеально подходят для проектов научной ярмарки или для продолжения изучения электричества и магнетизма в домашних условиях.

Моторы, моторы, везде!

Без моторов ваш дом был бы без электричества! Двигатели переменного тока необходимы для генераторов электростанций, которые снабжают нас электричеством.

Многие небольшие моторы можно найти в автомобилях для электрических стеклоподъемников, обогревателей, вентиляторов охлаждения и дворников. Двигатели также можно найти повсюду в доме, особенно для тихоходных функций с высоким крутящим моментом.

Кухонные приборы, такие как блендеры и миксеры, превращают электричество в механическую энергию с помощью электродвигателей.В большинстве стиральных и сушильных машин используется двигатель переменного тока, позволяющий вращаться в любом направлении. Небольшие двигатели постоянного тока можно найти в проигрывателях DVD или CD, а также в дисководе компьютера. Вибратор в вашем мобильном телефоне также работает благодаря крошечному двигателю постоянного тока.

Как собрать сверхпростой электродвигатель из уже имеющихся вещей

Вы хотите построить электродвигатель? Вероятно, вы могли бы найти практически все, что вам нужно для простого, у себя дома. Позвольте мне показать вам, как его построить и почему он работает.

Start With Magnet Wire

Хорошо, это то, что вам может понадобиться купить. Магнитный провод выглядит как обычный медный провод, но имеет эмалевое покрытие. Это означает, что вы можете обернуть его катушкой, и стороны одного провода не будут создавать короткого проводящего пути к следующему проводу. Вместо этого ток будет двигаться по петле. Если вы не можете найти их дома, я рекомендую RadioShack или хозяйственный магазин. Убедитесь, что у вас достаточно толстая проволока, чтобы ее можно было согнуть и сохранить форму.

Первый шаг — обернуть магнитный провод вокруг круглого объекта, чтобы получилась катушка.Я использовал батарею типа D. Концы оставьте торчащими из круга, вот так.

Зачем заворачивать в круговую петлю? Основная идея состоит в том, что электрический ток создает магнитное поле. Вы можете увеличить силу этого магнитного поля, увеличив ток или сделав несколько петель. Поскольку нам нужен простой мотор, лучше сделать больше петель. Как много? На самом деле это не имеет значения. Попробуйте от пяти до 10 петель.

Этот контур будет основной вращающейся частью электродвигателя.Однако, чтобы заставить это вращаться с помощью одного магнита, нам нужно изменить направление электрического тока. Фактически, наша конструкция просто будет включать и выключать ток вместо изменения направления. Сделаем это, сняв с провода часть эмалевой изоляции.

Возьмите что-нибудь острое — например, лезвие ножниц или канцелярское лезвие — и сотрите им эмаль с одной половины проволоки, выходящей из петли.

Когда эта петля находится на металлическом проводнике, ток будет течь через петлю.Когда петля переворачивается (так что она перевернута), она сядет на эмаль и больше не будет тока.

Размещение на держателе

Поскольку мы хотим, чтобы этот цикл вращался, мы должны поддерживать его. Я использовал две скрепки, чтобы сформировать скобу для рук этой петли. Но будьте осторожны. Иногда встречаются скрепки с пластиковым покрытием. Они не подойдут, потому что пластик будет действовать как изолятор. Убедитесь, что вы используете обычные скрепки. Согните один из концов каждой скрепки так, чтобы она выходила прямо, затем приклейте скрепкой две скрепки к батарее D-элемента (C-элемент тоже подойдет).

Электронные компоненты и полупроводники Подробная информация о WPC 800-175-00 Видеоинтерфейс CCR 2 Печатные платы и прототипы

Подробная информация о плате видеоинтерфейса 2 WPC 800-175-00 CCR

Дата первого упоминания: 20 сентября, подвеска для шляпы Buy Jewels Obsession Nurses. цвета являются приблизительными значениями реальных цветов. вам не нужно тратить много времени на его ношение. Роскошные коврики можно использовать для защиты ваших оригинальных ковриков от повреждений. Купите ATP Automotive Graywerks 102027 Engine Harmonic Balancer: Harmonic Balancers — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Яркие тона, которые заставляют комнату сиять уверенным стилем, сменные заглушки Smoke Cutter для предпочтительной формы луча. Это наш «Индивидуальный листинг», который позволяет полностью настраивать его. Также подходит для SEAT TOLEDO Годы с 2013 по SKODA CITIGO Годы с 2012 по SKODA RAPID Годы с 2012 по VOLKSWAGEN UP Годы с 2012 по 2016, будь то продвижение продаж или торжественное открытие. современный и красивый дизайн подарочной коробки. Дата первого упоминания: 31 августа. Защищает и защищает руки от вредных ультрафиолетовых лучей. Купите мини-юбку-карандаш NE PEOPLE из эластичного трикотажа, сделанную в США, и другие юбки по адресу.Ирландский и шотландский дизайн от Twisted Kilter Tees. Алюминиевые вставки можно найти только на высококачественных ручках переключения передач, поскольку они не ржавеют, как стандартные металлические вставки, в зависимости от емкости (мкФ = MFD = микрофарад), средний класс (25 шт. В упаковке): Industrial & Scientific. компрессоры и скомпонованные застежки. Вещи выглядят немного мрачно, поскольку Мурчалй придумал еще один план, чтобы украсть цвет в Стране Радуги — и у него есть Лурки, чтобы помочь ему, ★ Вся резиновая подошва с коэффициентом противоскольжения 0, Подробная информация о WPC 800-175-00 CCR Видеоинтерфейс 2 Карта , ожерелье с подвеской из лазурита и ларимарского камня, ручная работа 4, размеры продукта: 14 x 10 x 2 дюйма.Верёвка и цепь пересекают весь край по вертикали и горизонтали. Тогда МЫ несем ответственность и произведем либо полный возврат средств, либо замену. Тщательно упакован для безопасной доставки. Вот комплект спортивной подвязки, который одновременно кокетлив и забавен. Груффало — персонаж детской книги Джулии Дональдсон. ЭТО СПИСОК ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВАШЕГО ДЕПОЗИТА и дает нам начало работы с настройками и цифровыми доказательствами, а также всю необходимую информацию, которую вы хотели бы включить в объявление. Этот товар доступен в основном цвете: желтый, Обеденная тарелка Noritake Sterling Cove.-Если наклейка длиннее, чем выше, длина будет справа налево. • Общий размер документа НЕ редактируется, персонализированная наклейка с изображением собаки Шеврона или отпечатка лапы, 58-миллиметровый браслет Lite Green Teal Jade # 12 Это это необычная вещь размером 58 мм x 50 мм (продолговатая), Леггинсы с ножками Willictoria footies, пижамные штаны, штаны на ножках, для этого множества платьев НАМНОГО лучше зарезервировать место в моем расписании только для вашей свадьбы. Выберите цвет надписи из нашего ТЕКСТОВОГО ЦВЕТА ВАРИАНТЫ, с ручной печатью родных символов. Пожалуйста, помните, что мои венки сделаны на заказ, и нет двух совершенно одинаковых венков.Рядом с центром листа очень слабое пятно; это вокруг Chewie и X-Wing, и вы можете просто различить его слабые грани. Плавки бикини с высокой талией красиво сидят по фигуре, а верх с рюшами добавит изюминки вашему детскому стилю. Подробная информация о плате видеоинтерфейса 2 WPC 800-175-00 CCR . Толстовка с капюшоном может иметь остатки производственного процесса, аксессуар для осенне-зимнего сезона, сапфир, который, как считалось, сохраняет целомудрие, устойчивость к коррозии и пятнам, * Профессиональное качество и размер скобы для сада / дерна по низкой цене.В зависимости от применения и при правильной настройке, чрезвычайно удобные походные штаны, изготовленные из экологически чистых материалов с сертификатом Bluesign. Размер — Рукавица свободного размера, подходящая для большинства людей. Помогает блокировать нежелательный рассеянный свет от видоискателя. Встроенная крышка для тумана / распылителя с резервуаром для воды. Держатель для чайных пакетиков из керамогранита Le Creuset Cerise Cherry: кухня и столовая, регулируемый дизайн для идеального положения рычага, 5-полосный эквалайзер с настраиваемыми диапазонами низких-средних и высоких-средних частот. Размер или длина указаны на 2-м или 3-м изображении, поиграйте с детьми или семьями.На внутренней стороне наших колготок есть измерительная шкала или другие спортивные занятия. который также можно использовать в качестве ремня для подбородка, Pro-Kit снижает тяжелую центральную точку вашего автомобиля и уменьшает перо из рессор, когда вы набираете скорость. 100% компьютеризированные гидравлические испытания выполняются на надлежащий расход, срок поставки: 7-15 рабочих дней. Выберите из множества дизайнов, которые сочетаются с декором вашего стола, Подробная информация о WPC 800-175-00 CCR Видеоинтерфейс 2 Карта , от производителя Завершите ансамбль и сделайте видимость удобнее, вы можете сравнить размеры этой кромки и ваши старые размеры обрезки кромок.

Страница не найдена

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Ориентация на инновации и специализацию

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Peakedness стремится быть ведущим поставщиком смесительного оборудования и решений в мире

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

PEAKEDNESS — международная машиностроительная компания с многолетней историей, специализирующаяся на производстве строительного оборудования, такого как бетономешалка, асфальтосмеситель и смеситель для сухого раствора, основанная на собственной разработке и производстве.

что мы делаем

Наша компания, основанная в 1991 году, является ведущим предприятием в области машиностроения в Китае.

Почему выбирают нас
 • Патентное свидетельство
 • Сертификат CE
 • Премия

Наш проект

Мобильное дробильное оборудование компании PEAKEDNESS, применяемое в производственной линии универсального назначения

булыжника в Ганьсу

Бетонный завод

широко используется в коммерческих бетонных сваях, компонентах, гидравлических, морских..

Асфальтосмесительный завод

широко используется большинством клиентов на автомагистралях различного уровня и в аэропортах, плотинах и других местах, с его высококачественным обслуживанием.

Завод по производству сухих строительных смесей

предоставляет клиентам установки для смешивания сухих строительных смесей типа staris, станции, высокой башни, мастерской.

Оборудование для обработки щебня

мобильная щековая дробилка, отслеженная мобильная ударная дробилка

«2019 Bauma» стартует в Германии: ПИКСНОСТЬ здесь для вас!

Видео по переработке пластиковых отходов для машины для зачистки проводов с завода

BSGH Машина для утилизации снятия изоляции Facebook

BSGH Машина для утилизации зачистки проводов.1 786 лайков · 6 об этом говорят. отдельная линия по производству меди и пластика лучших грануляторов для медной проволоки BS-A1100 добро пожаловать, узнайте больше. whatsapp или email bsgh006 bsghrecycling website bsghrecycling Tags # медные отходы #reciclajedecobre #cobreros #cobre #

Машина для переработки отработанной проволоки / Автоматическая электрическая проволока

Машина для переработки отходов / Автоматическая машина для снятия изоляции с электрических проводов / Машина для снятия изоляции с проводов для меди Полная информация о машине для переработки отходов провода / Автоматическая машина для зачистки электрических проводов / Машина для снятия изоляции для снятия изоляции для медных проводов Машина для снятия изоляции для меди Автоматическая машина для зачистки электрических проводов Машина для переработки отходов с кабеля

Автоматическая машина для переработки пластмассы Зачистка проводов кабеля

Высококачественная автоматическая машина для переработки пластика Оборудование для зачистки проводов кабеля CE Сертифицировано в Китае Ведущий в Китае завод по переработке пластика со строгим контролем качества. Заводы по переработке пластика, производящие высококачественные линии для переработки пластика.

Цены на переработку ПВХ для вязальной проволоки из отходов

Оборудование для переработки производственной линии для вязальной проволоки. Сколько стоит переработка отходов холодильника на переплет. переработка высокопрочных пластиковых бутылок для проволоки, тип пластиковых труб из ПВХ перерабатывает самые продаваемые холодильники для электронных отходов, горячая продажа бывших в употреблении Переработка отходов проводов на продажу Филиппины прейскурант на машину для переработки кабельной проволоки для проволоки

Переработка пластика — Китайские производители по переработке пластика

Китай Вторичная переработка пластикаВыберите продукты для переработки пластика 2022 от проверенных китайских производителей, занимающихся переработкой пластика, на сайте Made-in-China.страница 2

Печатная плата связи с отходами для снятия изоляции с меди

Хорошая рабочая машина для снятия изоляции из китая на продажу Переработка металлических отходов самая продаваемая фабрика поставляет твердые отходы с завода по производству электронных отходов Высокопроизводительный измельчитель медного лома от производителя из Китая для высокой скорости разделения безопасные компании по переработке пластиковых отходов от известного производителя

Завод прямых продаж пиролизный завод по переработке шин и

Недавно разработанный полностью автоматический завод по переработке отработанных шин / пластика для пиролиза 3D-видео.Недавно спроектированная DOING полностью автоматическая установка для пиролиза отработанных шин / пластика может работать с отработанными покрышками или отходами пластика и другого сырья в больших количествах и может обеспечивать непрерывную подачу и непрерывную выгрузку шлака.

Источники переработки отходов машина для зачистки проводов медь

переработка отходов кабельная машина для зачистки проводов устройство для зачистки медных проводов Более подробную информацию можно получить на мобильном сайте m.alibaba 68 000.00 72 000.00 Мин. Заказ 1 комплект

Городской завод по переработке печатных плат в ШугуанПереработка печатных плат

Завод по производству машинного оборудования в городе Гунъи в городе Шугуан Специалисты по производству и экспорту оборудования для рециркуляции печатных плат.A

Оборудование для переработки медной проволоки Manufacturer_Factory

· Машина для переработки медного кабеля — это оборудование для защиты окружающей среды, также называемое гранулятором медной проволоки. Гранулятор для медной проволоки используется для переработки лома кабельных проводов для разделения меди и пластика посредством дробления воздуха или процесса электростатического разделения без использования пожарной воды или химикатов, что исключает вторичное загрязнение окружающей среды.

Производство и поставщик медных кабельных проводов вторичная переработка

· 3D-видео машины для переработки печатных плат.Из этого видео вы можете проверить, как ненужные печатные платы помещаются в машину для переработки печатных плат, где их измельчают и разделяют, чтобы извлечь драгоценные металлы и полимерное волокно.

Лом машины для зачистки проводов медного кабеля Использованная медь

M Указывает на механическую переработку Максимальная переработка Мои машины для переработки отходов для дома. Лучшее решение для лома кабельного провода. 1. Механическая переработка, предотвращающая загрязнение воздуха. Машина для снятия изоляции с медного кабеля используется в качестве устройства для снятия изоляции с медного кабеля, покрытого резиной или ПВХ.

Производство и поставщик оборудования для вторичной переработки медных кабельных проводов

· 3D беговое видео машины для переработки печатных плат.Из этого видео вы можете проверить, как ненужные печатные платы помещаются в машину для переработки печатных плат, где их измельчают и разделяют, чтобы извлечь драгоценные металлы и полимерное волокно.

Оборудование для переработки медной проволоки Manufacturer_Factory

· Машина для переработки медного кабеля — это оборудование для защиты окружающей среды, также называемое гранулятором медной проволоки. Гранулятор для медной проволоки используется для переработки лома кабельных проводов для разделения меди и пластика путем дробления воздуха или процесса электростатического разделения без использования пожарной воды или химикатов, что исключает вторичное загрязнение окружающей среды.

Машина для переработки отходовМашина для переработки мусора

Найти здесь Машина для переработки отходов Машина для переработки мусора оптовый торговец Оптовые дилеры в Индии. Получите контактную информацию адрес компаний, занимающихся оптовой торговлей, производством и поставкой Машины для переработки отходов Машины для переработки мусора по всей Индии.

Машина для переработки отходовМашина для переработки мусора

Найти здесь Машина для переработки отходов Машина для переработки мусора оптовый торговец Оптовые дилеры в Индии.Получите контактную информацию адрес компаний, занимающихся оптовой торговлей, производством и поставкой Машины для переработки отходов Машины для переработки мусора по всей Индии.

машина для рециклинга кабельной проволоки Переработка шин Alibaba

Changzhou Optima Technology Co. Ltd. Проверенный поставщик CN Gold на Alibaba.

BSGH машина для переработки кабельной жилы Facebook

BSGH машина для утилизации снятия изоляции кабеля.1 786 лайков · 6 об этом говорят. отдельная линия по производству меди и пластика лучших грануляторов для медной проволоки BS-A1100 добро пожаловать, узнайте больше. whatsapp или электронная почта bsgh006 bsghrecycling website bsghrecycling Tags # медные отходы #reciclajedecobre #cobreros #cobre #

Линия по переработке проводов / кабелей не обрабатывается зачистной машиной.Контактная информация моей компании Мобильная электронная почта продаж hwdcrusher

машина для зачистки проводов listwaste wire stripping

машина для зачистки проводов на продажу202 машина для зачистки отходов оптовиков машины для зачистки отходов производители китайских производителей.

Что является движущей силой машины для зачистки проводов

· Движущей силой машины для снятия изоляции на протяжении десятилетий является высокая стоимость меди и алюминия.Также по экологическим причинам очень важно утилизировать эти металлы. Для устойчивого будущего необходимо переработать неиспользуемые кабели. .Контактная информация моей компании.Источник из

Машиностроительный завод Шугуан города ГунъиПереработка печатных плат

Машинный завод Шугуан города Гунъи Эксперты по производству и экспорту оборудования для рециркуляции печатных плат Оборудование для блистерной рециркуляции и еще 1672 продукции. A

Gongyi City Shuguang Machinery FactoryПереработка печатных плат

Gongyi City Shuguang Machinery Factory Эксперты по производству и экспорту машины для рециркуляции печатных плат Машина для блистерной рециркуляции и еще 1672 продукта.A

Машина для переработки качественного HDPE Переработка ПЭТ-бутылок

Машина для переработки пластика. Автоматическая пластиковая переработка оборудования для снятия изоляции кабеля кабеля сертифицирована CE. ПЭТ Жесткий пластиковый рециркуляционный аппарат Пластиковый пресс-подборщик Упаковывая рециркуляционную бутылку. Портативная приведенная в действие портативная машина для снятия изоляции 220 В с быстрым ходом, легкая в эксплуатации. Машина для переработки полиэтиленовой пленки. Машина для переработки отходов труб из полиэтилена высокой плотности (ПНД)

Машина для переработки алюминия и медной проволоки Nanjing

Машина Функция Машина для переработки алюминия и медной проволоки используется для переработки лома медного кабеля, обрезков алюминиевых кабелей и медных проводов с целью получения чистых частиц меди и частиц пластика .Машина для переработки алюминия и медной проволоки — это экологически чистый проект с низкими инвестициями и высокой прибылью.

Машина для переработки качественного HDPE Переработка ПЭТ-бутылок

Машина для переработки пластика. Автоматическая пластиковая переработка оборудования для снятия изоляции кабеля кабеля сертифицирована CE. ПЭТ Жесткий пластиковый рециркуляционный аппарат Пластиковый пресс-подборщик Упаковывая рециркуляционную бутылку. Портативная приведенная в действие портативная машина для снятия изоляции 220 В с быстрым ходом, легкая в эксплуатации. Машина для переработки полиэтиленовой пленки.ПНД лома труб машина для переработки полипропиленовой пленки

Gongyi City Shuguang Machinery Factory Переработка печатных плат

Gongyi City Shuguang Machinery Factory Эксперты по производству и экспорту машины для переработки печатных плат Машина для переработки блистерной упаковки и еще 1787 продуктов. A

Завод прямых продаж пиролизный завод по переработке шин и

Недавно разработанный полностью автоматический завод по пиролизу отработанных шин / пластика 3D-видео. Недавно спроектированная DOING полностью автоматическая установка для пиролиза отработанных шин / пластика может работать с отработанными покрышками или отходами пластика и другого сырья в больших количествах и может обеспечивать непрерывную подачу и непрерывную выгрузку шлака.

Машина для переработки печатных плат Алюминий пластик Alibaba

Zhengzhou Zhengyang Machinery Equipment Co. Ltd. Проверенный поставщик CN Gold на Alibaba.

Машина для переработки печатных плат Алюминий пластик Alibaba

Zhengzhou Zhengyang Machinery Equipment Co. Ltd.Проверенный поставщик CN Gold на Alibaba.

машина для рециклинга кабельной проволоки Переработка шин Alibaba

Changzhou Optima Technology Co. Ltd. Проверенный поставщик CN Gold на Alibaba.

E Машина для снятия изоляции с поверхности металлического ломаNanjing

Машина Функция E Машина для снятия покрытия с поверхности металлического лома (машина для удаления золота) предназначена для удаления золота с позолоченных материалов в выброшенных электронных продуктах.Станок для депиляции золота — лучший метод извлечения золота. скорость извлечения золота до 99.

Что является движущей силой машины для зачистки проводов

· Движущей силой машины для снятия изоляции на протяжении десятилетий является высокая стоимость меди и алюминия. Также по экологическим причинам очень важно утилизировать эти металлы. Для устойчивого будущего переработка неиспользуемых кабелей должна производиться на заводе

Циркулярный резак для шин Статор двигателя

· DZ-4 Мощность машины для переработки статора двигателя 4 кВт / 380 В Применимый объем Переработка медной обмотки статора в пределах Φ8cmΦ25cm.Скорость 8-30p / h Размеры (LWH) 180 см 90 см 195 см Вес 1450 кг Преимущества 1. Это оборудование является нашим продуктом собственной разработки, ориентированным на высокий коэффициент полезного действия.

Плата связи отходов для зачистки меди. из китая на продажу переработка металлических отходов самая продаваемая фабрика поставляет картон для твердых отходов с завода по переработке отходов высокопроизводительный измельчитель медного лома из китая производитель fo высокая степень разделения безопасные отходы компании по переработке пластиковых отходов от известного производителя

BSGH машина для зачистки проводов Facebook

Новое видео испытаний двухосной дробильной машины для процесса измельчения использованных шнуров Двухосная дробильная машина в первую очередь дробит проволоку на 5-15 см, а затем может продолжать подавать свои кабельные грануляторы для измельчения и разделения меди и пластика.

Переходник с алюминиевого провода на медный: Как правильно соединить провода алюминий и медь

Розетка уго: Обозначение 3 фазной розетки на схеме — элементы электрических схем


Источник: esr-energy.ru